Tilaajalle

Ähtärillä ei ollut laillisia perusteita luokanopettajan virkasuhteen päättämiselle – Vaasan hallinto-oikeus kumosi kaupungin tekemän irtisanomispäätöksen

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Ähtärin kaupungin päätöksen luokanopettajan virkasuhteen irtisanomisesta.

Hallinto-oikeuden mukaan luokanopettajan virkasuhteen päättämiselle ei ole ollut viranhaltijalain mukaisia laillisia perusteita.

Tapaus juontaa huhtikuuhun 2020, jolloin Ähtärin kaupunki päätti irtisanoa Otsonkoulun luokanopettajana toimineen henkilön. Kaupungin mukaan irtisanominen on perustunut tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin, ja työsuhde irtisanottiin päättyväksi syyskuun lopussa 2020.

Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että kaupungin olisi tullut selvittää mahdollisuudet sijoittaa luokanopettaja uudelleen toisiin tehtäviin jo ennen irtisanomispäätöksen tekemistä.

Hallinto-oikeuden mukaan kaupunki ei ole esittänyt selvitystä siitä, että luokanopettajan kohdalla olisi ennen irtisanomispäätöstä tosiasiallisesti selvitetty hänen ammattitaitonsa ja kykynsä huomioon ottaen tarjolla olevia tehtäviä tai että hänelle olisi sellaisia tarjottu.

Ähtärin kaupungin sivistystoimenjohtaja on elokuun alussa 2020 tarjonnut luokanopettajalle töitä lukuvuodeksi 2020–2021 toisaalta Ähtäristä, Myllymäen koululta. Hallinto-oikeus katsookin, että irtisanomisen edellytykset eivät ainakaan tuolloin olleet enää täyttyneet ja että irtisanominen olisi viimeistään tuolloin täytynyt perua.

Asiaa ei hallinto-oikeuden mukaan muuta se, että luokanopettaja ei ole ottanut hänelle tarjottua määräaikaista virkasuhdetta vastaan. Luokanopettajalla oli tieto, ettei irtisanomispäätöstä avoimesta virkasuhteesta huolimatta peruta.

Hallinto-oikeuden asiakirjoista ilmenee, että luokanopettaja on saanut sähköpostitse tiedon työmahdollisuudesta Myllymäen koululla samana päivänä, mutta hieman myöhemmin, kun hän oli jo ilmoittanut ottavansa naapurikaupunki Virroilla tarjolla olleen työpaikan vastaan.

Saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus totesi, että Otsonkoululla on kyllä yhdistetty luokkia lukuvuodelle 2020–2021 siten, että luokanopettajien tarve on vähentynyt.

Vähentäminen on toteutettu niin, että kolmea määräaikaista opettajanvirkaa ei enää jatkettu ja yksi virkasuhteinen luokanopettaja irtisanottiin.

Täten hallinto-oikeus toteaa, että luokanopettajien työt olivat Otsonkoululla tosiasiassa vähentyneet.

Ähtärin kaupunki viittasi lausunnossaan kaupunginhallituksen helmikuussa 2020 toteamaan henkilöstömenojen saman vuoden säästötarpeeseen, 560 000 euroa. Tästä 260 000 euroa piti toteutua lomautuksina ja 300 000 euroa muilla tavoilla, kuten irtisanomisilla ja osa-aikaistamisilla.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta luokanopettajan esittämän väitteen Ähtärin kaupunginjohtajan esteellisyydestä asian käsittelyn eri vaiheissa.

Hallinto-oikeuden mukaan luokanopettaja oli ottanut tämän asian esille liian myöhään, valitusajan päättymisen jälkeen omassa vastineessaan.

Edelleen hallinto-oikeuden päätösasiakirjoista selviää, että luokanopettajan oman näkemyksen mukaan hänen irtisanomisensa olisi perustunut syrjintään. Hän kertoi tehneensä tammikuussa 2019 työsuojeluilmoituksen, mutta tätä asiakohtaa ei tarkenneta hallinto-oikeuden päätöksessä.

Niin ikään luokanopettaja kertoi hallinto-oikeudelle tuoneensa esille koulun sisäilmaongelmia. Sittemmin Otsonkoulu on suljettu, juuri sisäilmaongelmien vuoksi. Luokanopettaja itse taas sairastui työssään ja hänelle etsittiin uudet työskentelytilat.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO).

Reijo Heikkilä