Panostuksella koulunkäynninohjaajiin voidaan ennaltaehkäistä ongelmia

Koulunkäynninohjaajat ovat välttämättömiä peruskoulun oppilaille, jotka ovat oikeutettuja tehostettuun ja erityiseen tukeen. He mahdollistavat erityislasten koulunkäynnin. Nämä oppilaat tarvitsevat koulupäivänsä aikana tukea, joka vaatii ohjaajilta vankkaa osaamista.

Useat tukea saavat oppilaat sairastavat pitkäaikaissairauksia, kuten allergiaa, astmaa, epilepsiaa, neuropsykiatrisia häiriöitä ja tyypin 1 diabetesta tai heillä on oppimisen haasteita.

Koulunkäynninohjaajilla täytyy olla riittävät tiedot oppilaiden pitkäaikaissairauksista. Ohjaajien merkitys on tärkeää myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Vaatimustason nousu tulisi huomioida myös koulunkäynninohjaajien koulutuksessa, lukumäärässä ja palkassa.

Tehostettuun ja erityiseen tukeen oikeutettujen oppilaiden lukumäärä kasvoi 83 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2019. Koulunkäynninohjaajien lukumäärä kasvoi samana aikana 18 prosenttia. Yhtä koulunkäynninohjaajaa kohden oli vuonna 2011 tukeen oikeutettuja oppilaita 5,8 ja vuoteen 2019 mennessä luku oli jo 8,9 oppilasta.

Vuonna 2019 ikäryhmässä 15–29-vuotiaat oli Suomessa 90 000 syrjäytynyttä nuorta. Syrjäytyneen henkilön lisäkustannukset elinaikanaan yhteiskunnalle ovat 370 000 euroa. Summa on minimiarvio, sillä tarkastelun ulkopuolelle jää vielä lukuisia kustannuksia.

Koulunkäynninohjaajat ovat merkittävässä asemassa myös syrjäytymisen estämisessä. Lisäämällä heidän lukumääräänsä, vähenee vastaavasti syrjäytyneiden määrä ennaltaehkäisevän työn kautta.

Väitämme, että jo 10 prosentin lisäys koulunkäynninohjaajien lukumäärään vähentäisi 10 prosenttia nuorten syrjäytymisen kustannuksista. Kustannusvertailussa jäisi vielä muutama miljoona vuodessa vanhempien tukemiseen.

Mitä enemmän resursseja kasvatetaan, sitä enemmän viivan alle jää. Säästöjä syntyy myös pitkäaikaissairaiden lisäsairauksien vähenemisestä.

Kun peruskouluissa on riittävä määrä koulunkäynninohjaajia, mahdollistaa se tehokkaamman yhteistyön opettajien kanssa ja vähentää opettajien kuormitusta.

Koulunkäynninohjaajat mahdollistavat osaltaan sen, että tukea tarvitsevista oppilaista kehittyy lahjakkuutensa löytäneitä yhteiskunnan ”rikastuttajia” alisuoriutumisen sijaan. Meidän erityinen perhe –hankkeella on valmistumassa kattava raportti toimenpide-ehdotuksineen aiheesta, mukaan lukien kyselytutkimukset erityislasten vanhemmille sekä koulujen henkilökunnalle.

Lakeuden Omaishoitajat ry, Meidän erityinen perhe -hanke